Katana wa bushi no tamashi

Ja

Miecz

Prace

Linki

Kontakt

Zbiory

Powrót

Moje zbiory

SHINTO WAKIZASHI . Wykute w epoce EDO w latach 1673-1681. Szkoła ISHIDO , prowincja Kii (Kishu, lub Kisyu)


Ostrze:
Konstrukcja - shinogi zukuri
Kissaki - chu kissaki
Grzbiet - mune hikushi, iori mune
Hada - hirimen, ko itame
Hamon - gunome, zawiera kinsui i nie
Hamon na kissaki - notare komi
Yasurime - kesho yasuri
Nakago jiri - kata-yamagata
Nagasa - 47,9 cm
Sori - 16 mm (koshi zori)
Moto haba - 30,1 mm
Saki haba - 28,3 mm
Moto gasane - 6,5 mm
Saki gasane - 4,1 mm

Mei - Oite Kisyu Tsunahiro
Nenki -

Koshirae:
SHIRA SAYA
Habaki - z miedzi, dwu cześciowe, (futate habaki), złocone z ukośnymi nacięciami

 


powrót